Facebook Twitter Google plus Line
ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่มเรือนจำ เป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายบุหรี่
Post by : Ao  Views : 2,796 Date : 14 มี.ค. 62 13:03  
Facebook Twitter Google plus Line
ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่มเรือนจำ เป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายบุหรี่

ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่มเรือนจำ เป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายบุหรี่


เมื่อวันที่ 7 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2562 โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
Loading...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ1 ให้เรือนจำ หรือทัณฑสถานตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ เป็นสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

Loading...