Facebook Twitter Google plus Line
นิด้าโพล เผยเพลง ประเทศกูมี ประชาชนส่วนใหญ่ ระบุเป็นบทเพลงสะท้อนความเป็นจริง
Post by : Ao  Views : 8,152 Date : 05 พ.ย. 61 05:11  
Facebook Twitter Google plus Line
นิด้าโพล เผยเพลง ประเทศกูมี ประชาชนส่วนใหญ่ ระบุเป็นบทเพลงสะท้อนความเป็นจริง

นิด้าโพลเผยเพลงประเทศกูมีประชาชนส่วนใหญ่ระบุเป็นบทเพลงสะท้อนความเป็นจริง


 เมื่อวันที่4พ.ย.ศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง“คนไทยรู้สึกอย่างไรกับเพลงประเทศกูมี”ทำการสำรวจระหว่างวันที่31ต.ค.–2พ.ย.2561จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น1,259หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของคนไทยต่อเพลงและคลิปเพลง“ประเทศกูมี”


โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ58.14ระบุว่าไม่เคยฟังและดูคลิปเพลง“ประเทศกูมี”และร้อยละ41.86ระบุว่าเคยฟังและดูคลิปเพลง“ประเทศกูมี”โดยผู้ที่ระบุว่าไม่เคยฟังและดูคลิปเพลง“ประเทศกูมี”พบว่าประชาชนร้อยละ8.34ระบุว่าอยากฟังมาก,ร้อยละ12.43ระบุว่าค่อนข้างอยากฟัง,ร้อยละ28.55ระบุว่าไม่ค่อยอยากฟังและร้อยละ50.68ระบุว่าไม่อยากฟังเลย


สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อเพลง“ประเทศกูมี”พบว่าผู้ที่เคยฟังและดูคลิปเพลง“ประเทศกูมี”ส่วนใหญ่ร้อยละ51.61ระบุว่าเป็นบทเพลงที่แค่สะท้อนความเป็นจริงในสังคมและการเมืองไทย,รองลงมาร้อยละ39.66ระบุว่า เป็นแค่บทเพลงที่เสียดสีสังคมและการเมืองเพลงหนึ่งเท่านั้นเอง,ร้อยละ18.41ระบุว่าเป็นแนวเพลงRAPจะใช้ภาษาที่แรงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว,ร้อยละ10.82ระบุว่าเป็นบทเพลงที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ,

ร้อยละ7.78ระบุว่าเนื้อหาของเพลงกล่าวร้ายประเทศไทยมากเกินไปทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย,ร้อยละ6.64ระบุว่าเป็นบทเพลงที่สร้างความแตกแยกในสังคมร้อยละ6.45ระบุว่าเนื้อหาของเพลงและคลิปเพลงมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝง,ร้อยละ3.61ระบุว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จะมีภาพคล้ายเหตุการณ์6ต.ค.2519ในคลิปเพลงและร้อยละ2.28ระบุว่าเป็นบทเพลงที่สนับสนุนให้ประชาชนต่อต้านเผด็จการ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความรู้สึกของผู้ที่เคยฟังและดูคลิปเพลง“ประเทศกูมี”พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ53.70ระบุว่ารู้สึกเฉยๆกับเพลงนี้,รองลงมาร้อยละ30.93ระบุว่ารู้สึกชอบเพลงนี้และร้อยละ15.37ระบุว่ารู้สึกไม่ชอบเพลงนี้
cr:khaosod


แสดงความคิดเห็น