Facebook Twitter Google plus Line
นิด้าโพล เผยเพลง ประเทศกูมี ประชาชนส่วนใหญ่ ระบุเป็นบทเพลงสะท้อนความเป็นจริง
Post by : Ao  Views : 10,638 Date : 05 พ.ย. 61 05:11  
Facebook Twitter Google plus Line
นิด้าโพล เผยเพลง ประเทศกูมี ประชาชนส่วนใหญ่ ระบุเป็นบทเพลงสะท้อนความเป็นจริง
indiglow

นิด้าโพล เผยเพลง ประเทศกูมี ประชาชนส่วนใหญ่ ระบุเป็นบทเพลงสะท้อนความเป็นจริง


 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยรู้สึกอย่างไรกับเพลง ประเทศกูมี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 ต.ค.–2 พ.ย. 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,259 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความรู้สึกของคนไทยต่อเพลงและคลิปเพลง “ประเทศกูมี”


โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.14 ระบุว่า ไม่เคยฟังและดูคลิปเพลง “ประเทศกูมี” และร้อยละ 41.86 ระบุว่า เคยฟังและดูคลิปเพลง “ประเทศกูมี” โดยผู้ที่ระบุว่า ไม่เคยฟังและดูคลิปเพลง “ประเทศกูมี” พบว่า ประชาชน ร้อยละ 8.34 ระบุว่า อยากฟังมาก, ร้อยละ 12.43 ระบุว่า ค่อนข้างอยากฟัง, ร้อยละ 28.55 ระบุว่า ไม่ค่อยอยากฟัง และร้อยละ 50.68 ระบุว่า ไม่อยากฟังเลย


สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อเพลง “ประเทศกูมี” พบว่า ผู้ที่เคยฟังและดูคลิปเพลง “ประเทศกูมี” ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.61 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่แค่สะท้อนความเป็นจริงในสังคมและการเมืองไทย, รองลงมา ร้อยละ 39.66 ระบุว่า
เป็นแค่บทเพลงที่เสียดสีสังคมและการเมือง เพลงหนึ่งเท่านั้นเอง, ร้อยละ 18.41 ระบุว่า เป็นแนวเพลง RAP จะใช้ภาษาที่แรงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว, ร้อยละ 10.82 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ,

ร้อยละ 7.78 ระบุว่า เนื้อหาของเพลงกล่าวร้ายประเทศไทยมากเกินไป ทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย, ร้อยละ 6.64 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่สร้างความแตกแยกในสังคม ร้อยละ 6.45 ระบุว่า เนื้อหาของเพลงและคลิปเพลง มีนัยยะทางการเมืองแอบแฝง, ร้อยละ 3.61 ระบุว่า เป็นการไม่เหมาะสมที่จะมีภาพคล้ายเหตุการณ์ 6 ต.ค. 2519 ในคลิปเพลง และร้อยละ 2.28 ระบุว่า เป็นบทเพลงที่สนับสนุนให้ประชาชนต่อต้านเผด็จการ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความรู้สึกของผู้ที่เคยฟังและดูคลิปเพลง “ประเทศกูมี” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.70 ระบุว่า รู้สึกเฉย ๆ กับเพลงนี้, รองลงมา ร้อยละ 30.93 ระบุว่า รู้สึกชอบเพลงนี้ และร้อยละ 15.37 ระบุว่า รู้สึกไม่ชอบเพลงนี้
cr:khaosod


แสดงความคิดเห็น