Facebook Twitter Google plus Line
ข้าราชการเตรียมเฮ! อายุทำงาน'ขรก.'เป็น 63 ปี
Post by : AEK LIGOR   Date : 10 พ.ย. 60 10:11   Views : 210,533
Facebook Twitter Google plus Line
ข้าราชการเตรียมเฮ! อายุทำงานขรก.เป็น 63 ปี

คณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านสังคมชงขยายเพดานเกษียณอายุทำงานข้าราชการจาก60ปีเป็น63ปีเตรียมเปิดรับฟังความเห็น4เวทีประเดิมภาคกลาง15..นี้


เมื่อวันที่8..ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินพ.อำพลจินดาวัฒนะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและโฆษกกรรมการนายวิเชียรชวลิตกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมแถลงข่าวการประชุมหารือการปฏิรูปประเทศสังคมด้านกลุ่มผู้เสียเปรียบทางสังคมประกอบด้วยเด็กเยาวชนสตรีผู้พิการคนยากจนคนไร้ที่พึ่งผู้สูงอายุคนไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรผู้พ้นโทษผู้ติดเชื้อเอชไอวีแลละผู้บริโภคโดยจะดำเนินการภายใต้แนวคิดปฏิรูปเพื่อปลดล็อกอุปสรรคต่างๆที่ทำให้คนบางกลุ่มในสังคมกลายเป็นผู้เสียเปรียบ


นายวิเชียรกล่าวว่าปัญหาเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการมี5ประการคือ1.ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะรวมถึงกฎหมายในการดูแล 2.ปฏิรูปการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในการทำงาน ทั้งนี้คณะกรรมการฯจะมีการเสนอให้ขยายเกษียณอายุทำงานของราชการ จากเดิมกำหนดไว้ที่อายุ60ปี เป็น63ปีโดยจะขยายแบบขั้นบันไดเช่นปี2562ขยายเกษียณอายุเป็น61ปีจากนั้นปี2564ขยายเกษียณเป็น62ปีซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ6ปีทั้งนี้จะต้องมีการพูดคุยรายละเอียดอีกครั้งว่าจะครอบคลุมข้าราชการในส่วนใดบ้างเช่นข้าราชการกลุ่มใช้กำลังทหารอาจจะไม่ขยายเพิ่ม 3.ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีบทบาททางปกครองมากขึ้นพร้อมผลักดันให้เกิดองค์กรภาคประชาชนการดูแลผู้บริโภค 4.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้คนเหล่านี้เข้าสู่ระบบการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ10ต่อปีและ5.การให้สัญชาติแก่ผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร


ด้านนพ.อำพลกล่าวอีกว่าจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนถึงข้อเสนอจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านด้านสังคมใน4เวทีคือภาคกลางวันที่15..ที่โรงแรมเอมเมอรัลรัชดาภาคอีสานวันที่24..ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีภาคใต้วันที่30..ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและภาคเหนือวันที่12..ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มา//ไทยรัฐ

แสดงความคิดเห็น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ