Facebook Twitter Google plus Line
แรงงานต่างด้าวเฮ! ปลดล็อกงานขายของหน้าร้าน
Post by : Ao  Views : 1,289 Date : 20 พ.ค. 63 13:05  
Facebook Twitter Google plus Line
แรงงานต่างด้าวเฮ! ปลดล็อกงานขายของหน้าร้าน
รมว.แรงงาน ปลดล็อกงานขายของหน้าร้าน ให้แรงงานต่างด้าว 4 ประเทศทำได้ เฉพาะที่มีนายจ้างและต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น หากแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ลงนามในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำ เผย ปลดล็อค งานขายของหน้าร้านให้ทำได้เฉพาะเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศโดยเป็นแรงงานที่ไทยมี MOU ด้วยเท่านั้น 

ซึ่งปัจจุบันไทยได้ทำ MOU  กับ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เมื่อวันที่21 เม.ย.63 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำจำนวนรวม 40 อาชีพ เป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด 27 งานและงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข 13 งาน โดยแบ่งงานออกเป็น 4 บัญชี

บัญชีที่ 1 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด จำนวน 27 งาน

บัญชีที่ 2 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย (MRAs) จำนวน 3 งาน

บัญชี 3งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง จำนวน 8 งาน

บัญชีที่ 4 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศจำนวน 2 งาน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวอีกว่า หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 60 วัน ประกาศกระทรวงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ

ซึ่งกรมการจัดหางานจะบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศและดำเนินคดีตามกฎหมาย

โดยคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี
ขอขอบคุณข้อมูล- NATIONTV 


Loading...